Tithes…

…and offerings – excerpts from Today’s Bereans and thoughts to go with.

 1. Desátky jsou Jeho příkazem
  1. Mt 23:23 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
 2. Konstruktivní oběť je Jeho učení
  1. Mt 6:19-23 Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?
  2. Ag 1:2 „Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.‘“
 3. Také sbírka
  1. Lk 21:1-4 Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa.“
  2. 2.Kor 9:5-15 Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar tak, aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost, a ne lakota. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘ Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!
  3. 1.Kor 16:1-2 Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii. V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.
 1. Oběť díkuvzdání je Pánovo učení
  1. Mt 8:1-4 Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tu mu Ježíš pravil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“
 2. Pán nás učil dávat tím víc, čím chudší jsme
  1. Mt 14:13-21 Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nemusejí odcházet; dejte vy jim jíst!“ Oni odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby.“ On však řekl: „Přineste mi je sem!“ Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Gal 1:10 Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. 

Kdo miluje duše?

 

 

Reklamy

Faith is not a …

Faith is not a blind thing; for faith begins with knowledge. It is not a speculative thing, for faith believes facts of which it is sure. It is not an unpractical, dreamy thing; for faith trusts, and stakes its destiny upon the truth of revelation. . . . Faith . . . is the eye which looks. . . . Faith is the hand which grasps. . . . Faith is the mouth which feeds upon Christ.

Charles Spurgeon, Boice, 1991, p. 1:108

The…

…brave might not live long but the cautious never do… (Odvážní nemusí žít dlouho, ale opatrní nežijí vůbec.)

Slyšela jsem to včera uprostřed spousty dalších vět a slov, zaujalo mě to a začla jsem nad tím přemýšlet. To souvětí by se dalo tak lehce zneužít, tak jsem se chvíli bála to kamkoli napsat. Twitter i Facebook jsem zavrhla (nemohla bych dát dostatečné vysvětlení) a vzpomněla jsem si na WordPress, po dlouhé době 🙂 

Kde končí odvaha a začíná šílenství? Je opatrnost doopravdy tak omezující nebo je to jen moudrost? Myslím, že to jsou ty hlavní dvě otázky, které si musí autor i posluchač vyjasnit, aby nedošlo k nedorozumění. Asi bych tu mohla psát příklady z našich životů, ze světa, ale proč bych měla, když v Bibli je stejně všechno popsáno x-krát lépe. 

Popřemýšlejte o odvaze a o opatrnosti…co je moc, co je příliš? Přepískneme-li to s odvahou (neboli to přejde na šílenství), můžem ztratit naše nejdražší, budeme-li moc opatrní, nikdy nejdražší nebudem mít…nic není lepší nebo horší. Záleží však na té druhé straně, na těch druhých kolem nás, odpustí nám naše šílenství nebo přiblíží se oni k nám i přes naší opatrnost?

Vy…

…jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Mt 5:13

My jsme sůl země…MY jsme sůl země. Ne někdo jiný, jsme to prostě jen my. Když my nebudeme solit, tak se nikdo další neosolí. Pokud nezůstaneme slaní, tak i kdybychom se rozsypali všude kolem, nikoho neosolíme a ještě se po nás budou lidi vézt. Moc dlouho jsme se snažili solit bez slanosti, už je načase získat ztracenou slanost a vyžrat trávicí trakty všech lidí kolem!!! (však víte, jak to myslím)

Prostíráš…

…mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Žalm 23:5

Verš z jednoho z nejznámějších/nejoblíbenějších/nejcitovanějších žalmů…ale přesto dokáže zasáhnout i teď. Představme si, že jsme u Jeho stolu, a před námi se pomalu zaplňuje stůl různými pokrmy, jídla známá i neznámá, všude se line líbezná vůně…chceme všechno ochutnat, nejlépe všechno sníst, modlíme se, aby se naše břicho dokázalo enormně roztáhnout, a zjišťujeme, na každém talíři je přesně tolik, kolik jsme schopni v tu chvíli sníst. Začínáme si všímat i ostatních a zjišťujeme, že někteří sní o dost víc než my, ale zase někteří jí jen zeleninu nebo jenom maso nebo jenom červené věci. Rozhlédneme se kolem a vidíme hodně podobných lidí, kteří se v jídle omezují a také podle toho vypadají. Někteří hrozivě, někteří méně, ale nejde nám to do hlavy, vždyť to musí vidět, jak vypadají…nebo ne?

Zde je několik slibů, které nám Bůh dal a máme přijímat, ale někdy se stává, že zapomínáme, nebo ani nevěříme, že by to mohl být slib pro nás. Avšak Bůh nedělá žádné rozdíly, on nemá mezi lidmi oblíbence, všichni jsme před ním rovni – všichni! 

 • Římanům 8:1 NEČEKÁ NÁS ODSOUZENÍ
 • Koloským 1:13 JSME OBČANÉ JEHO KRÁLOVSTVÍ
 • Římanům 8:15 ON NÁS ADOPTOVAL
 • Efezským 2:18 MÁME K OTCI PŘÍSTUP
 • Židům 13:5 NIKDY NEBUDEME SAMI
 • 1. List Petrův 1:4 MÁME VĚČNÉ DĚDICTVÍ

Je ještě spoustu dalších slibů, nejdůležitější je chtít přijímat od Boha (cokoli). Jaký slib od Boha vás poslední dobou provází? 🙂