Je…

…zajímavé, jak je člověk líný. Ani ne, že by nic nedělal, ale hledá cesty nejmenšího úsilí a odkládá neodložitelné na „pak“. Jako kdyby tím to vše zmizí. Ale nezmizí, čeká to tam na něj, většinou i roste a cesta k němu a skrz něj je stává strmější a horší. To vše víme moc dobře, protože tak žijeme už odmalička, ale stejně se vracíme do stejných kolejí. Ach.

Jsem v 31. týdnu a je mi těžko. Neměla bych to říkat, protože mě čeká ještě 9 týdnů těžknutí. Snažím se moc nejíst, ale minule jsem za dva týdny stejně přibrala 0.6kg. Prý je to všechno dítě, přibere kilo za měsíc. Dává to smysl, protože teď má něco málo přes kilo, tak do těch tří musí nějak nabrat, ale odnáší to moje břicho, záda, nohy, kolena… Nevím, co je horší, nevolnosti na začátku nebo vyčerpání teď 🙂 Těším se na něj, chci ho držet v náručí a dávat mu pusinky a kojit ho. To poslední bude prý bolet, ale mně je to jedno.

Jak jsem vyčerpaná, tak přestávám mít sílu i na vedení chval. Chci něco udělat, něco podniknout, ale teď to prostě nejde. Musím myslet na sebe a na malýho. Je to moudré a momentálně důležitější, ale mrzí mě to. A štve. Předtím jsem neměla moc času kvůli práci, pak kvůli škole, vždy se našlo něco „důležitějšího“ kvůli čemu jsem odkládala chvály stranou. No a teď je pozdě na nějaký zachraňování před porodem. Tak se aspoň modlím. Modlím se za tým, za jednotlivce, za vztahy, za vděčnost, za lásku, za inspiraci, za moc, za Boží přítomnost v každém z nich a během chval, za změnu myšlení a srdce, za posunutí do větších věcí, za vizi, za radost…za radost 🙂 Modlitba nikdy neumírá a vím, že mě Pán slyší, tak věřím, že tým na tom bude lépe a chvály také. Povolal každého z nich do té služby a nepustí je jen tak. S každým odchodem se tým musí posunout dál. A oni se posunou, vím, že ano. Už je nebudu omezovat, rozprostřou svá křídla a vzlétnou 🙂

d127b002c7977ea66a3a2dbbe729ee4d

Reklamy

Tithes…

…and offerings – excerpts from Today’s Bereans and thoughts to go with.

 1. Desátky jsou Jeho příkazem
  1. Mt 23:23 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
 2. Konstruktivní oběť je Jeho učení
  1. Mt 6:19-23 Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?
  2. Ag 1:2 „Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.‘“
 3. Také sbírka
  1. Lk 21:1-4 Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa.“
  2. 2.Kor 9:5-15 Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar tak, aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost, a ne lakota. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘ Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!
  3. 1.Kor 16:1-2 Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii. V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.
 1. Oběť díkuvzdání je Pánovo učení
  1. Mt 8:1-4 Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tu mu Ježíš pravil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“
 2. Pán nás učil dávat tím víc, čím chudší jsme
  1. Mt 14:13-21 Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nemusejí odcházet; dejte vy jim jíst!“ Oni odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby.“ On však řekl: „Přineste mi je sem!“ Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Gal 1:10 Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. 

Kdo miluje duše?

 

 

3030 Challenge: Day 3

Day 3

Share: Facebook Twitter
Tip icon

Promise from God’s Word:

The word heals and delivers us. (see Psalm 107:20)

Download icon

Audio Download:

The Living Word

Free audio download! Listen now

3030 Panel icon

3030 Panel:

Blog post from Shannon:

Here I am, I have coffee in hand as I sit in our big recliner in my living room and get quiet before the Lord. Reading/studying the Bible and praying is the best way to start the day. As the day goes on, I can reflect on what I read and see God using it to help me or using me to help others with what I have learned.

For more on what Bible study can do for your
everyday life, watch today’s broadcast.
Watch Now

3030 Challenge: Day 2

Day 2

Share: Facebook Twitter
Tip icon

Promise from God’s Word:

The word is life, healing and health to all who find them.
(see Proverbs 4:20-22)

Study Guide icon

Study Guide:

Putting God First in Your Priorities

The key to having God’s abundant life is keeping Him in His rightful place in our priorities. Read more

Tip icon

A Word of Encouragement from Joyce:

Have you had your spiritual meal today? Just as our physical body must be fed, our spirit man must also be fed. But somehow we seem to think we can have a great relationship with God without feeding ourselves with His Word and filling ourselves with His presence. I pray this challenge is helping bring you closer to Him and bringing you the spiritual nourishment you crave. — Joyce

3030 Challenge: Day 1

Day 1

Share: Facebook Twitter
Video icon

Video:

What is the 3030 Challenge?

Are you studying the Bible or just reading it? God doesn’t want us to just comprehend His Word…He wants us to meditate on it. That’s why I’m issuing this challenge: to study God’s Word for 30 minutes a day for 30 days.

Tip icon

Promise from God’s Word:

The word is truth and when we follow it we are made free. (see John 8:32)

Scripture icon

Today’s Scripture:

Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Psalm 119:105 NIV

3030 Panel icon

3030 Panel:

The 3030 Panel

The 3030 panel is a group of volunteers who will be doing the challenge with us and candidly sharing their experience as they go.

For more on what Bible study can do for your
everyday life, watch today’s broadcast.
Watch Now

Faith is not a …

Faith is not a blind thing; for faith begins with knowledge. It is not a speculative thing, for faith believes facts of which it is sure. It is not an unpractical, dreamy thing; for faith trusts, and stakes its destiny upon the truth of revelation. . . . Faith . . . is the eye which looks. . . . Faith is the hand which grasps. . . . Faith is the mouth which feeds upon Christ.

Charles Spurgeon, Boice, 1991, p. 1:108

The…

…brave might not live long but the cautious never do… (Odvážní nemusí žít dlouho, ale opatrní nežijí vůbec.)

Slyšela jsem to včera uprostřed spousty dalších vět a slov, zaujalo mě to a začla jsem nad tím přemýšlet. To souvětí by se dalo tak lehce zneužít, tak jsem se chvíli bála to kamkoli napsat. Twitter i Facebook jsem zavrhla (nemohla bych dát dostatečné vysvětlení) a vzpomněla jsem si na WordPress, po dlouhé době 🙂 

Kde končí odvaha a začíná šílenství? Je opatrnost doopravdy tak omezující nebo je to jen moudrost? Myslím, že to jsou ty hlavní dvě otázky, které si musí autor i posluchač vyjasnit, aby nedošlo k nedorozumění. Asi bych tu mohla psát příklady z našich životů, ze světa, ale proč bych měla, když v Bibli je stejně všechno popsáno x-krát lépe. 

Popřemýšlejte o odvaze a o opatrnosti…co je moc, co je příliš? Přepískneme-li to s odvahou (neboli to přejde na šílenství), můžem ztratit naše nejdražší, budeme-li moc opatrní, nikdy nejdražší nebudem mít…nic není lepší nebo horší. Záleží však na té druhé straně, na těch druhých kolem nás, odpustí nám naše šílenství nebo přiblíží se oni k nám i přes naší opatrnost?